رویدادها

(آرشیو نویسنده ptlfar)

26
چکیده: 27 الی 29 فروردین - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ضمیمه »
26
چکیده: 10 و 11 اردیبهشت - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ضمیمه »
08
چکیده: 17 و 18 اردیبهشت - با همکاری مرکز مشاوره توحید اصفهان ضمیمه »
13
چکیده: 24 الی 26 اردیبهشت - با همکاری کلینیک چند تخصصی مغز و اعصاب و روان کودک و نوجوان همراه ضمیمه »
20
چکیده: 31 اردیبهشت الی 2 خرداد - با همکاری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ضمیمه »
10
چکیده: 21 الی 23 خرداد - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ضمیمه »
10
چکیده: 28 الی 30 خرداد - با همکاری مرکز مشاوره توحید اصفهان ضمیمه »
10
چکیده: 4 الی 6 تیر - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ضمیمه »
24
چکیده: 15 الی 17 مرداد - با همکاری مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران ضمیمه »
30
چکیده: 22-23 مرداد - با همکاری مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران ضمیمه »
30
چکیده: 5 الی 7 شهریور - با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه شیراز ضمیمه »