فرم ارزیابی واحد منابع انسانی

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما و صرف زمانی که جهت تکمیل این فرم سپری می کنید، بدیهی است که با تکمیل فرم ذیل، خود و ما را یاری می نمایید تا به یک انتخاب مشترک دست یابیم.


تجربیات

تجربیات کاری خود را در هریک از انواع شرکت های ذیل در بخش منابع انسانی به همراه میزان سابقه (سال) بفرمایید:
شرايط استخدام
1- استخدام شما در اين مجموعه به مدت سه ماه بصورت آزمايشی خواهد بود.
2- شركت طی این مدت می تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيری نمايد.
3- پرداخت حقوق طی مدت آزمايشی برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
4- بديهی است پس از پايان مدت آزمايشی استخدام نهايی و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5- بر اساس ضوابط شركت پس از عقد قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار سفته دريافت می گردد.