کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

نرم افزار بازی اسکیت سازگار با BioGraph Infiniti...
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...