کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
دستگاه لیزر برای کاهش درد و ماساژ...