کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید