کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Electrodes

الکترودهای مورد استفاده در نوروفیدبک

دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...