کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Channel Connectivity Kits

مبدل های مختلف الکترودها برای استفاده در بیش از دو ثبت همزمان امواج مغزی با الکترود ground مشترک

در مدل های:

1M2F Y-connector

2M1F Y-connector

1M4F Y-connector

سنسوری جهت ثبت امواج مغزی همراه با چک کردن مقاومت الکترودها...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...