کمپاني توليد کننده:


TT-EEG Channel Connectivity Kits

مبدل های مختلف الکترودها برای استفاده در بیش از دو ثبت همزمان امواج مغزی با الکترود ground مشترک

در مدل های:

1M2F Y-connector

2M1F Y-connector

1M4F Y-connector

ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
وسیله ای برای اتصال آمپلی فایر به TT-USB از طریق وایرلس...