کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...