کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...