کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید