کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

سنسوری برای ثبت فشار خون...
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
دستگاه بیوفیدبک و نوروفیدبک با قابلیت ثبت همزمان 8 پارامتر دلخواه فیزی...