کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...
نرم افزار نوروفیدبک...
سنسوری برای ثبت فشار خون...