کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...
نرم افزار بازی اسکیت سازگار با BioGraph Infiniti...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید