کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
بررسی و مانیتور اعصاب نوروفیزیولوژی حین عمل جراحی...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید