کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...
سنسوری برای ثبت فشار خون...
دستگاهی برای حفظ تعادل...