کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...
برترین تکنولوژی در بررسی و درمان اختلالات خواب...
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...