کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
سنسوری برای اندازه گیری جریان الکتریکی قلب...