کمپاني توليد کننده:


Physiology Suite

اسکن کف پا جهت ارزیابی نحوه توزیع فشار...
دستگاهی برای انجام ECT...
سنسوری جهت ثبت امواج مغزی همراه با چک کردن مقاومت الکترودها...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید