کمپاني توليد کننده:


Ergonomic Suite

امکان ثبت 2 تا 10 کاناله sEMG یا همان EMG سطحی توسط این نرم افزار و هر کدام از دستگاه های Flex، Infiniti و پروکامپ 2 وجود دارد. به همراه آداپتورهای گونیومتری و فشارسنجی می توانید sEMG خام را با سرعت 2048 نمونه در ثانیه و RMS sEMG را با سرعت 256 نمونه در ثانیه ثبت و ذخیره کنید. بیش از 100 اسکرین که هر کدام از آن ها دنیائی از انتخاب را برای کار بالینی و تحقیقی در اختیار شما قرار می دهند در این نرم افزار یافت می شوند.
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...