کمپاني توليد کننده:


BioFun Suite

نرم افزاری جدید است که روی BioGraph Infiniti نصب می شود و از چندین بازی کامپیوتری و رابط کاربر کارتونی ساخته شده تا به وسیله این ابزار، خود تنظیمی و کنترل ارادی به همراه تفریح و سرگرمی به مراجع آموزش داده شود.
سنسوری برای اندازه گیری تنفس...

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...