کمپاني توليد کننده:


TT-pIR Mini Suite

آخرین تکنولوژی کمپانی مادر برای درمان میگرن. این نرم افزار مجموعه ای از ابزار بالینی است که امکان مونیتور ، آموزش و پیگیری موفقیت بیمارانی را که آموزش PIR فرونتال دریافت میکنند را ایجاد می کند. این نرم افزار با دستگاه های ProComp 2, ProComp 5, ProComp Infiniti, Flex Infiniti کار می کند.
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
تحریک دیداری-شنیداری AVE و همچنین تحریک الکتریکی CES...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید