کمپاني توليد کننده:


TT-pIR Mini Suite

آخرین تکنولوژی کمپانی مادر برای درمان میگرن. این نرم افزار مجموعه ای از ابزار بالینی است که امکان مونیتور ، آموزش و پیگیری موفقیت بیمارانی را که آموزش PIR فرونتال دریافت میکنند را ایجاد می کند. این نرم افزار با دستگاه های ProComp 2, ProComp 5, ProComp Infiniti, Flex Infiniti کار می کند.
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
سنسوری برای ثبت فشار خون...
نرم افزار نوروفیدبک...