کمپاني توليد کننده:


TT-pIR Mini Suite

آخرین تکنولوژی کمپانی مادر برای درمان میگرن. این نرم افزار مجموعه ای از ابزار بالینی است که امکان مونیتور ، آموزش و پیگیری موفقیت بیمارانی را که آموزش PIR فرونتال دریافت میکنند را ایجاد می کند. این نرم افزار با دستگاه های ProComp 2, ProComp 5, ProComp Infiniti, Flex Infiniti کار می کند.
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...
مبدل های مختلف الکترودهای EEG...