کمپاني توليد کننده:


TT-pIR Mini Suite

آخرین تکنولوژی کمپانی مادر برای درمان میگرن. این نرم افزار مجموعه ای از ابزار بالینی است که امکان مونیتور ، آموزش و پیگیری موفقیت بیمارانی را که آموزش PIR فرونتال دریافت میکنند را ایجاد می کند. این نرم افزار با دستگاه های ProComp 2, ProComp 5, ProComp Infiniti, Flex Infiniti کار می کند.

LTM

بررسی پیوسته نوار مغزی در زمانی طولانی...
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
نوار عصب و عضله ...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید