کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

نرم افزار منحصر به فرد و در واقع یک QEEG کوچک ,دارای دیتا بیس نرمال...
دستگاهی برای حفظ تعادل...
نرم افزار تخصصی سنجش عملکرد مداوم...