کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
در سه مدل برای نیازهای مختلف، قابلیت تطابق با کلاه های ECI...