کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

دستگاهی برای انجام ECT...
سنسوری برای اندازه گیری تنفس...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید