کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

آنالیز تغییرپذیری ضربان قلب...
سنسوری برای اندازه گیری جریان الکتریکی قلب...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...