کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

مبدل های مختلف الکترودهای EEG...
نرم افزار اصلی محصولات Thought Technology...
نرم افزار نوروفیدبک...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید