کمپاني توليد کننده:


Zukor's Grind

اسکن کف پا جهت ارزیابی نحوه توزیع فشار...
دستگاهی برای انجام ECT...
سنسوری برای ثبت قابلیت رسانایی پوست...