سنسوری جهت ثبت امواج مغزی همراه با چک کردن مقاومت الکترودها...ادامه
سنسوری برای اندازه گیری جریان الکتریکی قلب...ادامه
سنسوری برای اندازه گیری تنفس...ادامه
سنسور ثبت دمای پوست...ادامه
سنسوری برای ثبت فشار خون...ادامه
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...ادامه
سنسوری برای ثبت قابلیت رسانایی پوست...ادامه
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...ادامه
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...
سنسور ثبت دمای پوست...