سنسوری جهت ثبت امواج مغزی همراه با چک کردن مقاومت الکترودها...ادامه
سنسوری برای اندازه گیری جریان الکتریکی قلب...ادامه
سنسوری برای اندازه گیری تنفس...ادامه
سنسور ثبت دمای پوست...ادامه
سنسوری برای ثبت فشار خون...ادامه
سنسور ثبت حرکت های عضله سطح پوست ...ادامه
سنسوری برای ثبت قابلیت رسانایی پوست...ادامه
سنسوری برای ثبت امواج مغزی...ادامه
سنسور ثبت دمای پوست...
سنسوری برای اندازه گیری جریان الکتریکی قلب...
سنسوری جهت ثبت امواج مغزی همراه با چک کردن مقاومت الکترودها...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید