بایدها و نبایدهای نوروفیدبک: بررسی مطالعات کنترل‌شده بر روی بزرگسالان سالم

نوروفیدبک

Front. Hum. Neurosci., 17 June 2016

The Do’s and Don’ts of Neurofeedback Training:A Review of the Controlled Studies Using Healthy Adults

Jacek Rogala, Katarzyna Jurewicz, Katarzyna Paluch, Ewa Kublik, Ryszard Cetnarski and Andrzej Wróbel

http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2016.00301

هدف از درمان نوروفیدبک این است که سبب تغییرات در توان باندهای فرکانسی موردنظر شده تا تغییرات مفیدی در رفتار و یا کارکرد حرکتی به وجود آید. اثربخشی پروتکل‌های مختلف می‌تواند با استفاده از دو متغیر مستقل اندازه‌گیری شود:

  1. تغییرات در فعالیت امواج مغزی
  2. تغییرات رفتاری در کارکرد شناختی موردنظر (برای کاربردهای درمانی تغییرات می‌بایست پایدار باشد).

برای برقراری رابطه‌ای محکم میان این متغیرها و پروتکل‌های انتخاب شده، زمانی که نمونه‌های کنترل مناسب استفاده شده‌اند، تغییرات مشابه نباید لحاظ شوند. هدف اصلی از این بررسی ارزش‌گذاری شواهدی است که در ادبیات علمی گزارش شده است و از اعتبار پروتکل‌های مختلف حمایت می‌کنند. نگرانی اصلی برجسته‌کردن نقش عوامل غیراختصاصی و کنترل‌نشده است که می‌تواند در نتایج حاصل از این گونه مطالعات نقش داشته باشند.

عوامل غیراختصاصی معمولا در طراحی مطالعات نادیده گرفته می‌شود و یا اطلاعاتی در دسترس نیست، که بدان معنی است نتیجه‌گیری می‌بایست با احتیاط تفسیر شوند. به عنوان یک خروجی از این بررسی، لیستی از بایدها و نبایدها بر اساس نمونه‌های کوچک آزمایشی که به وسیله گروه‌های کنترل‌شده مناسب اثرات غیرمرتبط با نوروفیدبک لحاظ نشده‌اند ارائه شده است که می‌تواند در توسعه روش‌شناسی‌های آینده استفاده شود.

دو ویژگی که ارتباط مثبت با تغییرات مورد انتظار در توان باندهای فرکانسی داشته‌اند به دست آمده است:

  1. پروتکل‌هایی که بر کار کردن بر روی تعداد کمتری باند فرکانسی تمرکز نموده‌اند.
  2. تعداد بیشتری الکترود برای نوروفیدبک استفاده شده است.

با این حال شواهدی در حمایت از رابطه مثبت میان تغییرات توان باند فرکانسی نوروفیدبک و اثرات رفتاری اختصاصی به دست نیامد.

Abstract

The goal of EEG neurofeedback (EEG-NFB) training is to induce changes in the power of targeted EEG bands to produce beneficial changes in cognitive or motor function. The effectiveness of different EEG-NFB protocols can be measured using two dependent variables: (1) changes in EEG activity and (2) behavioral changes of a targeted function (for therapeutic applications the desired changes should be long-lasting). To firmly establish a causal link between these variables and the selected protocol, similar changes should not be observed when appropriate control paradigms are used. The main objective of this review is to evaluate the evidence, reported in the scientific literature, which supports the validity of various EEG-NFB protocols. Our primary concern is to highlight the role that uncontrolled nonspecific factors can play in the results generated from EEG-NFB studies. Nonspecific factors are often ignored in EEG-NFB designs or the data are not presented, which means conclusions should be interpreted cautiously. As an outcome of this review we present a do’s and don’ts list, which can be used to develop future EEG-NFB methodologies, based on the small set of experiments in which the proper control groups have excluded non-EEG-NFB related effects. We found two features which positively correlated with the expected changes in power of the trained EEG band(s): (1) protocols which focused on training a smaller number of frequency bands and (2) a bigger number of electrodes used for neurofeedback training. However, we did not find evidence in support of the positive relationship between power changes of a trained frequency band(s) and specific behavioral effects.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!