• موسس و مدیر بالینی مجموعه علوم اعصاب کاربردی MindLab در سنگاپور
  • مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا (BFE)
  • دارنده گواهی تدریس BFE و EEG از BCIA