• دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه دهلی هند
  • عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
  • مدرس رسمی بنیاد بیوفیدبک اروپا در ایران و خاورمیانه