سنسور بیوفیدبک رسانایی پوست Skin Conductance

سنسور بیوفیدبک رسانائی پوست می‌تواند در بررسی میزان برانگیختگی به متخصصین کمک کند. دستگاه‌ها و سنسورهایی وجود دارند که مقاومت پوست یا GSR را اندازه‌گیری می‌کنند که در واقع عکس رسانایی پوست است و هر دو شاخص برای یک کاربرد استفاده می‌شوند. مقیاس اندازه‌گیری این سنسور میکروزیمنس است.

این سنسور از طریق دو الکترود دکمه‌ای از جنس نقره/نقره کلرید و بند انگشتی که دارد به فرد متصل می‌شود.

توضیحات

سنسور بیوفیدبک رسانائی پوست کمپانی Thought Technology می‌تواند در بررسی میزان برانگیختگی به متخصصین کمک کند. دستگاه‌ها و سنسورهایی وجود دارند که مقاومت پوست یا GSR را اندازه‌گیری می‌کنند که در واقع عکس رسانایی پوست است و هر دو شاخص برای یک کاربرد استفاده می‌شوند. مقیاس اندازه‌گیری این سنسور میکروزیمنس است.

این سنسور از طریق دو الکترود دکمه‌ای از جنس نقره/نقره کلرید و بند انگشتی که دارد به فرد متصل می‌شود.

این سنسور با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک خانواده ProComp سازگار است.

مشخصات فنی

Range ۰ ۳۰i Semens (0.5 50 micromohs)
preloader