نرم‌افزار نوروفیدبک Z-Score Suite

کاهش یا افزایش بیش از حد یک شاخص در نوروفیدبک می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدیدی در مراجع شود. چگونه می‌توان مطمئن شد که شاخص مورد نظر به مقدار کافی (نه کم و نه زیاد) کاهش یا افزایش داشته است؟ سوئیت نرم‌افزاری نوروفیدبک Z-Score پاسخی برای این نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما در ارتباط باشید

کاهش یا افزایش بیش از حد یک شاخص در نوروفیدبک می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدیدی در مراجع شود. چگونه می‌توان مطمئن شد که شاخص مورد نظر به مقدار کافی (نه کم و نه زیاد) کاهش یا افزایش داشته است؟ سوئیت نرم‌افزاری نوروفیدبک Z-Score پاسخی برای این نیاز است.

نرم‌افزاری نوروفیدبک Z-Score کمپانی Thought Technology کانادا شامل پروتکل‌های ارزیابی کوتاهی برای ثبت بیس‌لاین در دو حالت چشم باز و چشم بسته است. پنجره‌های درمانی برای تمرین بر اساس نمره z، بر اساس یک شاخص از نمره z، باندهای فرکانسی استاندارد با نمره z به همراه گزارش‌هایی که روند پیشرفت و مقادیر این شاخص‌ها را می‌دهند در این سوئیت نرم‌افزاری وجود دارد.

این سوئیت از دو طریق استفاده از ارزیابی و تمرین بر اساس نمره z را میسر می‌کند. استفاده از خود مقدار نمره z و یا استفاده از شاخصی که مجموعه‌ای از مقادیر نمره z است.

شاخص نمره z می‌تواند چه تعداد از نمره‌های z در یک لحظه مشخص در بازه تعیین‌شده قرار دارند. این بازه قابل تعریف توسط کاربر است و می‌تواند در حین جلسه درمان نیز تغییر داده شود. اینکه این شاخص شامل کدام نمره‌های z امواج مغزی بشوند نیز قابل تعریف است و به راحتی در حین جلسه می‌تواند انجام شود. لیست مقادیر قابل انتخاب به صورت زیر است:

  • شاخص نمره z
  • شاخص توان‌ مطلق و توان نسبی
  • شاخص نسبت توان‌ها
  • شاخص ارتباط دو نقطه (شامل فاز، قرینگی asymmetry، هم‌نوسانی coherence)

این سوئیت با تمامی دستگاه‌های نوروفیدبک و بیوفیدبک خانواده ProComp سازگار و برای استفاده از آن به افزونه Z-Score Add-On و کیت تبدیل دو به یک الکترودها نیاز است.