نقشه مغزی QEEG

نقشه مغزی QEEG یا نقشه فعالیت الکتریکی مغز (BEAM) شکلی ارتقاء یافته از EEG یا نوار مغزی سنتی است. فرایند آن به این صورت است که اطلاعات EEG بدست آمده از سطح مغز، پس از آنکه تحت یکی از روش‌های پردازش سیگنال قرار گرفتند، به صورت نمایش مکانی (توپوگرافیک) فعالیت مغز و یا تشنج درمی‌آیند (مؤسسه پزشکی آمریکا، ۲۰۰۸). تصاویر بدست آمده، به صورت یک نقشه (نموداری) از مغز مشخص شده و اطلاعات بر اساس اندازه دامنه، فرکانس و محل فعالیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. این داده‌های خام بدست آمده، سپس با امواج مغزی جمعیت بهنجار مقایسه شده و از این طریق نوع تشنج خاص، محل و بیماری پزشکی و روانپزشکی احتمالی تعیین می‌شود.

نوروفیدبک
preloader