شرايط استخدام
1- استخدام شما در اين مجموعه به مدت سه ماه بصورت آزمايشی خواهد بود.
2- شركت طی این مدت می تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيری نمايد.
3- پرداخت حقوق طی مدت آزمايشی برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
4- بديهی است پس از پايان مدت آزمايشی استخدام نهايی و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5- بر اساس ضوابط شركت پس از عقد قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار سفته دريافت می گردد.