ضمن تشکر از صرف وقت برای تکمیل فرم ذیل، شایان ذکر است افرادی که تمامی اطلاعات را به صورت دقیق پاسخ دهند در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین توجه داشته باشید که تکمیل تمامی موارد الزامی است. در غیر اینصورت فرم شما بررسی نخواهد گردید.

شرايط استخدام
1- استخدام شما در اين مجموعه به مدت سه ماه بصورت آزمايشی خواهد بود.
2- شركت طی این مدت می تواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضايت) جلوگيری نمايد.
3- پرداخت حقوق طی مدت آزمايشی برابر ضوابط شركت و توافق بعمل آمده صورت خواهد پذيرفت.
4- بديهی است پس از پايان مدت آزمايشی استخدام نهايی و صدور دفترچه بيمه انجام خواهد شد.
5- بر اساس ضوابط شركت پس از عقد قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار سفته دريافت می گردد.