کمپاني توليد کننده:


Z-Score Mini Suite

به وسیله این نرم افزار، ارزیابی و آموزش را می توانید به دو روش انجام دهید. با استفاده از خود مقدار Z-Score و یا با استفاده از مقیاسی با عنوان اندکس Z-Score که معیاری از وضعیت مجموعه ای از Z-Score هاست. این اندکس به ما نشان می دهد که که در هر لحظه مورد نظر چند تا از Z-Score های یک گروه داخل محدوده آستانه مورد نظر ما قرار دارند.
این دامنه آستانه توسط کاربر تنظیم می شود و حتی در حین درمان هم قابل تنظیم است. کاربر حتی می تواند Z-Score های مورد نظرش را هم انتخاب کند و این کار به راحتی حتی در طول جلسه درمان و در لحظه مورد نیاز امکان پذیر است. این برنامه شامل 4 شاخص Z-Score از پیش تعیین شده است. این 4 شاخص شامل موارد زیرند:
  • اندکس Z-Score (شامل تمامی Z-Score ها)
  • اندکس توان Z-Score (شامل power Z-Score های تمامی کانال ها است)
  • اندکس نسبت توان Z-Score (شامل نسبت توان های تمامی کانال ها)
  • اندکس اتصال Z-Score (شامل تقارن، فاز و عدم تقارن دامنه Z-Score ها و برای تمام جفت کانال ها)
با استفاده از این نرم افزار می توانید داده های نوار مغز 2 یا 4 کاناله را با پایگاه داده های نرمال نرم افزار Neuroguide به صورت خودکار مقایسه کنید. مقیاس های آن شامل هم نوسانی، فاز، تقارن دامنه، توان نسبی، توان مطلق و نرخ توان مربوط به 8 فرکانس مختلف است. آموزش با این نرم افزار ساده است چرا که استراتژی آن همیشه به سمت نرم کردن است.
ثبت امواج مغزی eeg با قابلیت های ویژه...
بیوفیدبک و نوروفیدبک 10 کاناله با قابلیت ثبت داده با کیفیت بالا، مناسب...
دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک با قابلیت ثبت همزمان تا 5 پارامتر دلخواه ف...