کمپاني توليد کننده:


Z-Score Mini Suite

به وسیله این نرم افزار، ارزیابی و آموزش را می توانید به دو روش انجام دهید. با استفاده از خود مقدار Z-Score و یا با استفاده از مقیاسی با عنوان اندکس Z-Score که معیاری از وضعیت مجموعه ای از Z-Score هاست. این اندکس به ما نشان می دهد که که در هر لحظه مورد نظر چند تا از Z-Score های یک گروه داخل محدوده آستانه مورد نظر ما قرار دارند.
این دامنه آستانه توسط کاربر تنظیم می شود و حتی در حین درمان هم قابل تنظیم است. کاربر حتی می تواند Z-Score های مورد نظرش را هم انتخاب کند و این کار به راحتی حتی در طول جلسه درمان و در لحظه مورد نیاز امکان پذیر است. این برنامه شامل 4 شاخص Z-Score از پیش تعیین شده است. این 4 شاخص شامل موارد زیرند:
  • اندکس Z-Score (شامل تمامی Z-Score ها)
  • اندکس توان Z-Score (شامل power Z-Score های تمامی کانال ها است)
  • اندکس نسبت توان Z-Score (شامل نسبت توان های تمامی کانال ها)
  • اندکس اتصال Z-Score (شامل تقارن، فاز و عدم تقارن دامنه Z-Score ها و برای تمام جفت کانال ها)
با استفاده از این نرم افزار می توانید داده های نوار مغز 2 یا 4 کاناله را با پایگاه داده های نرمال نرم افزار Neuroguide به صورت خودکار مقایسه کنید. مقیاس های آن شامل هم نوسانی، فاز، تقارن دامنه، توان نسبی، توان مطلق و نرخ توان مربوط به 8 فرکانس مختلف است. آموزش با این نرم افزار ساده است چرا که استراتژی آن همیشه به سمت نرم کردن است.
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
دستگاه ثبت EEG به صورت بی سیم در سه مدل 8،20،32 کاناله...