کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید