کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...