کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید