کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...