کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید