کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...