کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...
دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...