کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
تحریک مغز از روی جمجمه برای افسردگی، وسواس و ... دارای FDA...
درخواست اطلاعات بیشتر

فیلدهای الزامی را تکمیل نمایید