کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

کویل های مختلف دستگاه تحریک مغناطیسی Magstim...
تحریک مغناطیسی مغز TMS از روی جمجمه...
دستگاه وایرلس تحریک الکتریکی مغز tDCS، tACS، tRNS و ثبت EEG ...