کمپاني توليد کننده:


MECTA spECTrum ECT

دستگاهی با قابلیت ارائه 3 نوع تحریک مختلف tDCS, CES, MET...
دستگاه تحریک الکتریکی مغز...
دستگاهی برای تنظیم دقیق محل تحریک مغناطیسی TMS...