لیست تمامی کارگاه‌های برگزارشده مدرسه فارمد

۱۳۹۲

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۲


نوروفیدبک عمومی – اهواز – ۲۱ الی ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ مرکز مشاوره رویای سبز

نوروفیدبک عمومی – تهران – ۱۴ الی ۱۶ اسفند ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

تحریک الکتریکی مغز tDCS – مشهد – ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ مرکز پژوهشی علوم شناختی دانشگاه فردوسی مشهد

الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG – تهران – ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی – دزفول – ۱۶ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ کلینیک طراوت دزفول

نوروفیدبک عمومی – ساری – ۹ الی ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ انجمن روانپزشکی شاخه مازندران

نوروفیدبک عمومی – تهران – ۲ الی ۴ بهمن ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی – اصفهان – ۲۸ الی ۲۹ دی ۱۳۹۲ مرکز مشاوره توحید اصفهان

بیوفیدبک عمومی – تهران – ۲۵ الی ۲۷ دی ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

تحریک الکتریکی مغز – تهران – ۲۶ و ۲۷ دی ۱۳۹۲ موسسه روانشناسی ایرسا

نوروفیدبک پیشرفته – تبریز – ۵ و ۶ دی ۱۳۹۲ کلینیک چند تخصصی همراه تبریز

نوروفیدبک عمومی – تهران – ۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۲ مرکز مشاوره زندگی دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی – مشهد – ۶ الی ۸ آذر ۱۳۹۲ مرکز مشاوره صارمی مشهد

نوروفیدبک پیشرفته – تهران – ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی – تهران – ۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

بیوفیدبک عمومی -تهران – ۲۵ و ۲۶ مهر ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی – کرمان – ۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲ مرکز مشاوره پیوند کرمان

نوروفیدبک عمومی – تهران – ۳ الی ۵ مهر ۱۳۹۲ دانشگاه تهران

نوروفیدبک عمومی – اصفهان – ۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ مرکز مشاوره توحید اصفهان

نوروفیدبک عمومی – تبریز – ۳ الی ۵ شهریور ۱۳۹۲ نوروفیدبک تبریز

نوروفیدبک عمومی – شیراز – ۳۰ مرداد الی ۱ شهریور ۱۳۹۲ نوروفیدبک شیراز

تحریک الکتریکی مغز tDCS – تهران – ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۱۳۹۲ تحریک الکتریکی مغز

نوروفیدبک عمومی – یزد – ۲۳ الی ۲۵ مرداد ۱۳۹۲ مرکز مشاوره امام حسین یزد

نوروفیدبک عمومی – تهران – ۱۶ الی ۱۸ تیر ۱۳۹۲ نوروفیدبک تهران

نوروفیدبک عمومی – مشهد – ۱۲ الی ۱۴ تیر ۱۳۹۲ نوروفیدبک مشهد

نوروفیدبک عمومی – اصفهان – ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ مرکز مشاوره توحید اصفهان

EEG/ERP (پتانسیل وابسته به رویداد) – تبریز – ۲۵ الی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ERP تبریز

rTMS (تحریک مغناطیسی مغز) – تهران – ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ – با امتیاز باز آموزی تحریک مغناطیسی مغز

نوروفیدبک عمومی – یزد – ۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ نوروفیدبک یزد

Pelvic Floor (بیوفیدبک کف لگن) – تهران – ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ بیوفیدبک کف لگن

۱۳۹۳

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۳

نوروفیدبک عمومی تهران ۲۷-۲۹ فروردین مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۰-۱۱ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک پیشرفته اصفهان ۱۷-۱۸ اردیبهشت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
نوروفیدبک عمومی تبریز ۲۴-۲۶ اردیبهشت مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان همراه تبریز hamrah counseling center
کاربردهای نوروفیدبک در ورزش تهران ۳۱ اردیبهشت-۲ خرداد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران neurofeedback sports
نوروفیدبک عمومی تهران ۲۱-۲۳ خرداد  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۸-۳۰ خرداد مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
بیوفیدبک تهران ۴-۶ تیر  مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ مرداد مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۳-۲۴ مرداد مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران incas
نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۹-۳۱ مرداد مرکز مشاوره صارمی مرکز مشاوره صارمی
نوروفیدبک عمومی شیراز ۵-۷ شهریور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
بیوفیدبک عمومی اصفهان ۱۲-۱۴ شهریور مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
سمینار آشنایی با الکتروانسفالوگرافی کمی تهران ۱۳ شهریور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران ۱۹-۲۱ شهریور مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی تهران ۲-۴ مهر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۷-۱۸ مهر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran

تحریک الکتریکی مغز tDCS

تحریک مغناطیسی مغز TMS

(پروفسور مایکل نیچه)

تهران ۲۴-۲۵ مهر مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران incas
نوروفیدبک عمومی اصفهان ۳۰ مهر – ۲ آبان مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ آبان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی ساری ۵-۷ آذر انجمن روانپزشکی شاخه مازندران انجمن روانپزشکی مازندران
کاربرد نورفیدبک و بیوفیدبک در درمان وسواس و میگرن کرمان ۱۳-۱۴ آذر مرکز مشاوره پیوند کرمان مرکز مشاوره پیوند کرمان
نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ آذر مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
تحریک الکتریکی مغز tDCS اصفهان ۲۷-۲۸ آذر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان university of isfahan
تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۱۱-۱۲ دی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران incas
نوروفیدبک عمومی تبریز ۱۴-۱۵ دی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
نوروفیدبک پیشرفته تهران  ۲۵-۲۶ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی تهران ۱-۳ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران University of Tehran
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۱۵-۱۷ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۹ بهمن-۱ اسفند مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی ارومیه ۲۰-۲۲ اسفند
۱۳۹۴

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۴

نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران ۳-۴ اردیبهشت انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد تحریک مغناطیسی مغز
نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۰-۱۱ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۶-۱۸ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
نوروفیدبک عمومی تهران ۲۳-۲۵ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی مشهد ۳۰ اردیبهشت-۱ خرداد مرکز مشاوره کاوش شرق نوروفیدبک مشهد
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران ۶-۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۹-۲۱ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن-وسواس تهران ۲۱-۲۲ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
صرع در روانپزشکی تهران ۲۱-۲۲ خرداد انجمن علمی روانپزشکان ایران
نوروفیدبک عمومی زرند کرمان ۲۴-۲۶ خرداد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
نوروفیدبک عمومی تهران ۳۱ تیر-۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 نوروفیدبک عمومی اصفهان ۷-۹ مرداد مرکز مشاوره توحید اصفهان
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نورو فیدبک پیشرفته تهران ۴-۵ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۱۱-۱۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
بیوفیدبک عمومی تهران ۱۱-۱۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۸-۲۰ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۶-۲۷ شهریور انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
تحریک مغناطیسی مغز rTMS تهران ۶-۸ آبان انجمن علمی روانپزشکان ایران-مرکز ملی مطالعات اعتیاد
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران ۲۰-۲۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۸-۲۹ آبان انجمن روانپزشکان خراسان
نوروفیدبک عمومی اصفهان ۴-۶ آذر مرکز مشاوره توحید اصفهان
پتانسیل وابسته به رویداد ERP تهران ۱۷-۱۸ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی اهواز ۲۵-۲۷ آذر مرکز مشاوره خجسته اهواز
نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک پیشرفته شیراز ۱۷-۱۸ دی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
 نوروفیدبک عمومی زاهدان ۳۰ دی – ۲ بهمن گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نوروفیدبک پیشرفته تهران ۷-۸ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
نوروفیدبک عمومی تبریز ۴-۶ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۱-۱۳ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران ۲۰-۲۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳۹۵

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۵

۱ پتانسیل وابسته به رویداد ERP تبریز ۱۹-۲۰ فروردین دانشگاه تبریز
۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۵-۲۷ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی شیراز ۲۲-۲۴ اردیبهشت مهراز اندیشه خردجویان کارگاه نوروفیدبک عمومی - شیراز
۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۵-۷ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۲-۱۳ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۳-۲۵ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۶-۸ مرداد مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
۸ بیوفیدبک مقدماتی تهران ۱۳-۱۵ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۰-۲۲ مرداد انجمن روانپزشکی خراسان
۱۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۷-۲۹ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲-۴ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۱۲ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۰-۱۲ شهریور مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
۱۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۷-۱۹ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۱۸-۱۹ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۲۵-۲۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ نوروفیدبک عمومی ساری ۷-۹ مهر انجمن علمی روانپزشکان
شاخه مازندران
۱۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 ۱۸ بیوفیدبک مقدماتی تهران ۱۳-۱۵ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی اهواز ۱۹-۲۱ آبان
۲۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ کاربرد نورو/بیوفیدبک در درمان میگرن و وسواس تهران ۲۸-۲۹ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۳-۵ آذر مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
۲۳ روش های مبتنی بر EEG در نوروساینس تهران ۱۸-۱۹ آذر پنجمین کنگره علوم اعصاب
۲۴ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۲۵-۲۶ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۱ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۱-۳ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۹-۱۰ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نوروفیدبک عمومی شیراز ۲۰-۲۲ بهمن موسسه نیکو روشن سپهر گیتی
۳۰ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG – نوروفیدبک زنجان ۲۶-۲۸ بهمن دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۳۱ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG زاهدان ۴-۵ اسفند دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۳۲ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۱۲-۱۳ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۸-۲۰ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳۹۶

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۶

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۳-۲۵ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران ۳۱ فروردین -۱ اردیبهشت مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۳ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۷-۸ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۰-۲۲ اردیبهشت مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
۵ ردیابی چشم EyeTracking تهران ۲۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۷-۲۹ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG مشهد ۴-۵ خرداد انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۴-۱۶ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲۸-۳۰ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تبریز مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۱۰ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۵-۶ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ بیوفیدبک استرس تهران ۱۲-۱۳ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۸-۲۰ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۲۶-۲۷ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱-۳ شهریور مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
۱۵ نوروفیدبک عمومی کرمانشاه ۶-۸ شهریور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۹-۳۱ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ پتانسیل وابسته به رویداد ERP تهران ۱۲-۱۴ مهر پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
۱۸ کاربرد نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش تهران ۱۵-۱۸ مهر فدراسیون پزشکی-ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی
۱۹ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۹-۲۱ مهر مرکز مشاوره توحید اصفهان مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
۲۰ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ تحریک الکتریکی مغز TES/tDCS تهران ۱-۲ آبان مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۲۲ نوروفیدبک در اعتیاد تهران ۴ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۰-۱۲ آبان انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۲۴ بیوفیدبک استرس تهران ۱۱-۱۲ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۷-۱۹ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۶ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۲۳-۲۴ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۲۵-۲۶ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی اهواز ۸-۱۰ آذر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز – گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
۲۹ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ نوروفیدبک عمومی شیراز ۲۱-۲۳ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران در شیراز مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک/بیوفیدبک در میگرن تهران ۲۳-۲۴ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۲ تحریک مغناطیسی مغز rTMS – آخرین یافته ها تهران ۱ دی کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
۳۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS-TES تهران ۹ دی مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
۳۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۰-۲۲ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۵ نوروفیدبک پیشرفته مشهد ۲-۳ بهمن انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۳۶ نوروفیدبک عمومی مشهد ۴-۶ بهمن انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۳۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۱-۱۳ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۸ نوروفیدبک عمومی ساری ۱۷-۱۹ بهمن انجمن روانپزشکان مازندران انجمن روانپزشکان مازندران
۳۹ بیوفیدبک HRV تهران ۲۶-۲۷ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۰ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۳-۴ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۲ لورتا نوروفیدبک تهران ۱۰-۱۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۳ نوروفیدبک پیشرفته تبریز ۱۴-۱۵ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۴۴ نوروفیدبک عمومی تبریز ۱۶-۱۸ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تبریز مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۱۳۹۷

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۷

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۹-۳۱ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۶-۷ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۹-۲۱ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ بیوفیدبک کف لگن تهران ۲۰ اردیبهشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵ سمینار تکنولوژی‌های نوین در اختلالات روانشناختی رشت ۲۴ اردیبهشت دانشگاه گیلان دانشگاه گیلان
۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۶ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک پیشرفته شیراز ۲۸-۲۹ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ نوروفیدبک عمومی شیراز ۳۰ خرداد-۱ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نوروفیدبک عمومی  تهران ۶-۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ بیوفیدبک استرس تهران ۲۱-۲۲ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۲۷-۲۹ تیر مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
۱۳ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۲۸-۲۹ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۰-۱۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۷-۱۹ مرداد انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۱۶ بیوفیدبک اختلالات جنسی تهران ۱۸ مرداد مرکز مشاوره آگاپه مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ بیوفیدبک کف لگن تهران ۲۳ مرداد دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۸ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۵-۱۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۱-۲۳ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۰ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۵ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ نوروفیدبک عمومی تبریز ۱۱-۱۳ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تبریز مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۲۲ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۵-۲۷ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۱۰-۱۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ بیوفیدبک کف لگن تبریز ۲۴ آبان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۵ بیوفیدبک عمومی زاهدان ۲۳-۲۵ آبان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۶ نوروفیدبک عمومی تهران ۷-۹ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک عمومی شیراز ۱۴-۱۶ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ سیر اخیر تحولات نوروفیدبک، QEEG و ERP تهران ۲۲ آذر کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
۲۹ بیوفیدبک HRV تهران ۲۸-۲۹ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ تحریک الکتریکی مغز tDCS تهران ۲۹ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک عمومی اهواز ۵-۷ دی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۳۲ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۱۳-۱۴ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۳ بیوفیدبک کف لگن تهران ۴ بهمن دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۴ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۰-۱۲ بهمن مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان مرکز مشاوره پرتو توحید اصفهان
۳۵ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۴-۲۶ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۶ تحریک الکتریکی مغز تهران ۱ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۷ الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG تهران ۲-۳ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۸ نوروفیدبک عمومی ارومیه ۸-۱۰ اسفند
۳۹ نوروفیدبک عمومی مشهد ۱۵-۱۷ اسفند انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۴۰ لورتا نوروفیدبک تهران ۱۶-۱۷ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۲-۲۴ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران

۰

۱۳۹۸

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۸

۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۸-۳۰ فروردین مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۱۲ اردیبهشت مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۲-۲۴ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۶-۷ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۱۳ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک عمومی کرمان ۱۹-۲۱ تیر انجمن روانپزشکان کرمان انجمن روانپزشکان
۷ نوروفیدبک عمومی تهران ۲۶-۲۸ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ نوروفیدبک عمومی تبریز ۲-۴ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تبریز مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
۹ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۹ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۱۰-۱۱ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲۸ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۰-۱۲ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ بیوفیدبک HRV تهران ۱۸-۱۹ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ نوروفیدبک عمومی ساری ۱-۳ آبان انجمن روانپزشکان مازندران انجمن روانپزشکان خراسان
۱۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۳ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۹-۱۰ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۵-۱۷ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۹ نوروفیدبک عمومی مشهد ۲۲-۲۴ آبان انجمن روانپزشکان خراسان انجمن روانپزشکان خراسان
۲۰ نقشه مغزی QEEG کرمان ۷-۸ آذر بیمارستان اعصاب و روان نوریه کرمان
۲۱ نوروفیدبک عمومی تهران ۱۳-۱۵ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲۰ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۱-۲۲ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۴ بیوفیدبک استرس و تنش تهران ۱۹-۲۰ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۵ بیوفیدبک کف لگن تهران ۲۶ دی دانشگاه علوم پزشکی ایران –
۲۶ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES تهران ۲ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۷ نوروفیدبک پیشرفته تهران ۳-۴ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۸ نوروفیدبک عمومی تهران ۹-۱۱ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۹ نوروفیدبک عمومی اصفهان ۱۶-۱۸ بهمن مرکز مشاوره توحید اصفهان مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۰ نقشه مغزی QEEG تهران ۲۴-۲۵ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳۱ نوروفیدبک عمومی اهواز ۳۰ بهمن-۲ اسفند دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
۱۳۹۹

لیست دوره‌های آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۹

۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۸ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۲۲-۲۳-۲۹-۳۰ خرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۵ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۴ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۲-۱۳-۱۹-۲۰ تیر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۵ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۶ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۶-۱۷ مرداد مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۷ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳۰-۳۱ مرداد ۵-۶ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۸ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۷ شهریور مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۹ نقشه مغزی QEEG آنلاین ۳-۴ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳-۴-۱۰-۱۱ مهر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۲ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۵-۱۶-۲۲ آبان مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۱۳ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۴ بیوفیدبک HRV آنلاین ۲۷-۲۸ آذر مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۵ بیوفیدبک استرس آنلاین ۴-۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۶ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۱۱-۱۲ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۷ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۱۸-۱۹-۲۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۱۸ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۵ دی مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
‍۱۹ نقشه مغزی QEEG آنلاین ۱۶-۱۷ بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۰ نوروفیدبک عمومی آنلاین ۳۰ بهمن ۱-۷ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۱ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES در توانبخشی آنلاین ۸ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۲ نوروفیدبک پیشرفته آنلاین ۲۱-۲۲ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران
۲۳ تحریک الکتریکی مغز tDCS/tES آنلاین ۲۲ اسفند مرکز مشاوره دانشگاه تهران مرکز مشاوره دانشگاه تهران

preloader