ویدیوهای فارمد

گالری عکس های فارمد

آقای سانتیاگو برند در کارگاه تحلیل بیو فیدبک و نوار مغزی در ورزش
نمونه ای ازدستگاه های تات تکنولوژی
حضور فارمد در کنگره ی رویکرد های نوین شناختی در ورزش
حضور فارمد در کنگره ی رویکرد های نوین شناختی در ورزش در کنار آقای سانتیاگو برند مدرس رسمی BFE
کنگره ی نوروساینس دانشگاه پزشکی ایران
دسنگاه نوار مغزی سگال و NCPS
دسنگاه ردیاب چشمی سگال در کنگره ی علوم اعصاب شناختی در دانشگاه ایران
کنگره ی نوروساینس دانشگاه پزشکی ایران
کنگره ی نوروساینس دانشگاه پزشکی ایران
آقای سانتیاگو برند مدرس رسمی BFE
حضور گروه فارمد در کنگره ی روش های نوین شناختی در ورزش