آموزش کاربری سخت افزار سنسورهای خانواده EEG

آموزش سنسور EEG-z – بخش نرم افزار

آموزش سنسور EEG-z – بخش نرم افزار – پنجره درمان

آموزش کاربری سخت افزار سنسورهای خانواده MyoScan

آموزش سنسور MyoScan – بخش نرم افزار

آموزش کاربری سخت افزار سنسور EKG

آموزش سنسور EKG – بخش نرم افزار

آموزش کاربری سخت افزار سنسور تنفس یا Respiration

آموزش سنسور تنفس – Respiration – بخش نرم افزار

آموزش کاربری سخت افزار سنسور BVP

آموزش سنسور BVP – بخش نرم افزار

آموزش کاربری سخت افزار سنسور دما یا Temp

آموزش کاربری سخت افزار سنسور Skin conductance

آموزش سنسور دما و رسانایی سطح پوست – Temp – SC- بخش نرم افزار

آموزش Physiology suite و پیدا کردن کانال مربوط به سنسورها در نرم افزار Biograph