نحوه ی تنظیم Notch filter

مقدمه ای در مورد نرم افزار Biograph infiniti

نحوه افزودن بیمار به لیست

نحوه کار با open display session

تنظیمات مربوط به سخت افزار دستگاه

تنظیمات Sensor connections

مقدمه ای بر پنجره Open display session

نحوه تعویض انیمیشن

تنظیمات دستی برای مشخص کردن میزان آستانه شروط

نحوه تغییر شرطهای پیش فرض باند های فرکانسی

مشاهده سطح باتری در نرم افزار

گرفتن ثبت عملی

نحوه ذخیره سازی جلسه درمانی

نحوه گرفتن ثبت Baseline

انتخاب نوع دستگاه

توضیحات مربوط به پنجره Baseline

گرفتن ثبت baseline

نحوه حذف و یا ویرایش اطلاعات افراد

نحوه پشتیبان گیری از اطلاعات افراد

نحوه پشتیبان گیری از اطلاعات جلسه افراد

نحوه اجرای گزارش روند

نحوه حذف Artifact