مقدمه آموزش دستگاه مایوترک (MyoTrac)

معرفی نرم افزار مایوترک

ثبت بیس لاین نوار عضله

اجرای پنجره درمان دستگاه مایوترک

مرور جلسه ثبت شده نوار عضله و تحلیل آن

ایجاد تغییر در پنجره درمان دستگاه مایوترک