ویدیو‌های آموزشی نرم افزار BioGraph Infiniti برای دستگاه MyoTrac Infiniti

مقدمه آموزش دستگاه مایوترک (MyoTrac)

معرفی نرم افزار مایوترک

ثبت بیس لاین نوار عضله

اجرای پنجره درمان دستگاه مایوترک

مرور جلسه ثبت شده نوار عضله و تحلیل آن

ایجاد تغییر در پنجره درمان دستگاه مایوترک

preloader