آشنایی با دستگاه و لوازم جانبی دستگاه segal stim

نحوه شارژ کردن باتری برای دستگاه segal stim

آشنایی با انواع مدهای تحریک دستگاه segal stim

آشنایی با تنظیم زمان تحریک دستگاه segal stim

آشنایی با منوی امپدانس چک دستگاه segal stim