تاثیر وابسته به موقعیت تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه‌ای بر ولع مصرف متامفتامین

tDCS در اعتیاد
International Journal of Neuropsychopharmacology (2014), 17, 1591–1598. © CINP
doi:10.1017/S1461145714000686

State dependent effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on methamphetamine craving

Alireza Shahbabaie1,2,3 Mehrshad Golesorkhi1,3, Behnam Zamanian, Mitra Ebrahimpoor3, Fatemeh Keshvari, Vahid Nejati, Felipe Fregni5 and Hamed Ekhtiari1,2,3
1 Translational Neuroscience Program, Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, Iran
2 Iranian National Center for Addiction Studies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Neuroimaging and Analysis Group, Research Center for Molecular and Cellular Imaging, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Spaulding Neuromodulation Center, Spaulding Rehabilitation Hospital and Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA,

نشان داده شده است که تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه‌ای می‌تواند ادراک ولع مصرف را در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر از طریق اصلاح تحریک‌پذیری قشری در ناحیه خلفی-جانبی پیش‌پیشانی تعدیل کند. با توجه به مکانیسم ولع مصرف در مصرف‌کنندگان متامفتامین، هدف ما در این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه‌ای بر ناحیه خلفی-جانبی قشر پیش‌پیشانی به منظور تغییر ادراک ولع مصرف در درمانجویان پرهیزمدار وابسته به متامفتامین بود. در این مطالعه متقاطع، دوسوکور و کنترل شده با دارونما (شم)، ۳۲ درمانجوی مرد راست دست پرهیزمدار وابسته به متامفتامین وارد مطالعه شدند. ما یک تحریک آندال و یک تحریک شم ۲۰ دقیقه‌ای با شدت ۲ میلی‌آمپر را به صورت تصادفی بر روی ناحیه خلفی-جانبی قشر پیش‌پیشانی راست مغز افراد اعمال کردیم و این درحالی بود که افراد پس از گذشت ۱۰ دقیقه از تحریک، آزمون کامپیوتری القاء ولع مصرف با استفاده از نشانه را انجام می‌دادند. ولع مصرف لحظه‌ای افراد قبل از تحریک، همزمان با تحریک (بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از تحریک) و بعد از اتمام تحریک الکتریکی با یک مقیاس خطی- بصری (VAS) صد درجه‌ای سنجیده شد. تحریک آندال ناحیه خلفی-جانبی قشر پیش‌پیشانی راست، ادراک ولع مصرف را به صورت معناداری تغییر داد. یافته‌های ما در تحریک آندال نسبت به تحریک شم، کاهش معنادار ولع مصرف را در حالت استراحت و پس از گذشت ۱۰ دقیقه از تحریک نشان داد (p=0.016). از طرف دیگر افراد ولع مصرف ناشی از نشانه‌های مصرف مواد را در موقعیت تحریک واقعی نسبت به حالت تحریک ساختگی بالاتر گزارش کردند (p=0.012). یافته‌های ما اثر وابسته به موقعیت تحریک الکتریکی مغز را نشان داد در حالی که تحریک فعال قشر پیش‌پیشانی، ولع مصرف در حالت استراحت را به صورت حاد کاهش داد. به هر حال این تحریک ولع مصرف را در مواجه با نشانه‌های مواد افزایش داد. این یافته‌ها اهمیت قشر پیش‌پیشانی مغز را هم در ارزش‌گذاری نشانه‌های مصرف و هم در تمایل به مصرف متامفتامین نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: اعتیاد، ولع ناشی از القاء نشانه، متامفتامین، تحریک غیرتهاجمی مغز، تحریک جریان مستقیم الکتریکی فراجمجمه‌ای

Transcranial direct current stimulation (tDCS) has been shown to modulate subjective craving ratings in drug dependents by modification of cortical excitability in dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). Given the mechanism of craving in methamphetamine (meth) users, we aimed to test whether tDCS of DLPFC could also alter self-reported craving in abstinent meth users while being exposed to meth cues. In this double-blinded, crossover, sham-controlled study, thirty two right-handed abstinent male meth users were recruited. We applied 20 min ‘anodal’ tDCS (2 mA) or ‘sham’ tDCS over right DLPFC in a random sequence while subjects performed a computerized cue-induced craving task (CICT) starting after 10 min of stimulation. Immediate craving was assessed before the stimulation, after 10 min of tDCS, and after tDCS termination by visual analog scale (VAS) of 0 to 100. Anodal tDCS of rDLPFC altered craving ratings significantly. We found a significant reduction of craving at rest in real tDCS relative to the sham condition (p=0.016) after 10 min of stimulation. On the other hand, cue-induced VAS craving was rated significantly higher in the real condition in comparison with sham stimulation (p=0.012). Our findings showed a state dependent effect of tDCS: while active prefrontal tDCS acutely reduced craving at rest in the abstinent meth users, it increased craving during meth-related cue exposure. These findings reflect the important role of the prefrontal cortex in both cue saliency evaluation and urge to meth consumption.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!